New York City, New York 1:59 PM EDT
Miami, Florida 1:59 PM EDT
Waco, Texas 1:58 PM EDT
Erie, Pennsylvania 1:58 PM EDT
Louisville, Colorado 1:58 PM EDT
Tampa, Florida 1:58 PM EDT
Gastonville, Pennsylvania 1:57 PM EDT
Dublin, Ireland 1:57 PM EDT
Fort Polk, Louisiana 1:57 PM EDT
Albany, New York 1:57 PM EDT